item-img

リナシータ・ディフェンダーポレイン

> 脚防具

Item Lv:610 / 装備 Lv:90~

装備 class:

[ リナシータ・ディフェンダーポレイン ] の製作レシピ

[ リナシータ・ディフェンダーポレイン ] を素材に使用するアイテム

  • 対象が見つかりませんでした。

[ リナシータ・ディフェンダーポレイン ] のショップ情報

  • 対象が見つかりませんでした。

[ リナシータ・ディフェンダーポレイン ] を交換に必要とするショップ情報

  • 対象が見つかりませんでした。

[ リナシータ・ディフェンダーポレイン ] の採集情報

  • 対象が見つかりませんでした。